Tiêu chuẩn 23

Tiêu chí 23.1

H23.23.01.01

QD di so 55 vv quy che chi tieu noi bo Truong Dai Hoc PT

QD di so 285 sua doi bo sung mot so dieu cua Quy che chi tieu noi bo ngay 23-3-2018

H23.23.01.11

H23.23.01.03

H23.23.01.04 – đã thay đổi

H23.23.01.05

H23.23.01.12

H23.23.01.13

H23.23.01.15

Tiêu chí 23.2

 

H23.23.02.01

H23.23.02.02

H23.23.02.03

H23.23.02.04

QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN -dau

QD di so 137-2016 Vv Ban hanh Quy dinh QL KH-CN

QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN -dau

QD di so 137-2016 Vv Ban hanh Quy dinh QL KH-CN

QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN -dau

57-2016-qd-dhpt

QD di so 157-2014 Vv Ban hanh quy dinh tam thoi thi ket thuc HP

QD di so 137-2016 Vv Ban hanh Quy dinh QL KH-CN

H23.23.02.12

H23.23.02.13

H23.23.02.14

Tiêu chí 23.3

H23.23.03.01

H23.23.03.02

H23.23.03.03

H23.23.03.04

Tiêu chí 23.4

H23.23.04.01

H23.23.04.02

H23.23.04.03

H23.23.04.05

H23.23.04.06

H23.23.04.08

H23.23.04.09

H23.23.04.10

H23.23.04.11

H23.23.04.12

Tiêu chí 23.5

QD di so 232-2015 Vv Phan bo kinh pho hoat dong

QD di so 236-2014 Vv Phan bo kinh phi hoat dong NCKH 18.

QĐ phân bổ kinh phí 2016-2017

18. QĐ phân bổ kinh phí 2017-2018

18. QĐ phân bổ kinh phí 2018-2019

QD di 58-2016 Phan bo kinh phi hoat dong nghien cuu khoa hoc

QD di so 285 sua doi bo sung mot so dieu cua Quy che chi tieu noi bo

chi phi ho tro nckh

CHI PHI TO CHUC ENGAGING

chi ho tro thanh toan bai bao kh

chi ho tro bai bao…

CHI HO TRO BAI BAO

Tiêu chí 23.6

H23.23.06.01

H23.23.06.02

H23.23.06.03

H23.23.06.03.

H23.23.06.04