Tiêu chuẩn 8

Tiêu chí 18.1

QĐ số 55 vv quy chế chi tiêu nội bộ…

QD di so 285 sua doi bo sung mot so dieu cua Quy che chi tieu noi bo ngay 23-3-2018

CV di so 160 Vv BC tong ket nam hoc 2016-2017

CV di 168-2015 BC tong ket nam hoc 2014-2015

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

QD di so 249-2015 Vv BN pho truong phong QLKH-HTQT Anh Hung_0001

QĐ di so 168 Vv bo nghiem truong phong QLKH&HTQT

QD di so 155 Vv Bo nhiem chuc vu Truong khoa QLKH-HTQT Thay Le Trung Thanh

QD di so 154 ve viec dieu dong can bo ong Tran Dai Hung

H08.08.01.03

Tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

H08.08.01.11

H08.08.01.10

H08.08.01.08

H08.08.01.07- đã thay đổi

H08.08.01.02

Quy Trinh NCKH SV

QD di so 194-2015 Vv TL Phong QLKH HTQT va SDH01.2019

Quy trinh tiep nhan va phan cong nhiem vu BBT

H08.08.01.06

Tiêu chí 18.2

H18.18.02.11. QĐ đi 88-2013 Phe duyet de xuat da tai NCKH_0001

H18.18.02.11. QD di 95-2016 Thanh lap hoi dong nghiem thu de tai_0001

H18.18.02.11. QD di so 147-2015 Vv TLHD nghiem thu de tai NCKH_0001

H18.18.02.11. QD di so 249-2014 Vv Phe duyet de tai NCKH _0001

H18.18.02.12 chi phi ho tro nckh

H18.18.02.13 QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN -dau

H18.18.02.01. Trường Đại học Phan Thiết – Ký kết hợp tác đào tạo giữa ĐH Phan Thiết và ĐH Leeds Beckett

H18.18.02.02MEMORANCE OF UNDERSTANDING BETWEEN MALAISIA AND PHAN THIET 14-6-2018 H18.18.02.03 Ban thoa thuan hop tac voi DH Xa hoi va nhan van

H18.18.02.04. De an lien ket dao tao

H18.18.02.05. Bien ban thoa thuan ho tro khoa hoc tieng han – cong ty viet han

H18.18.02.06 Trường Đại học Phan Thiết – Ký kết hợp tác đào tạo giữa ĐH Phan Thiết và ĐH Leeds Beckett H18.18.02.07 Ban thoa uoc giua dai hoc phan thiet va DH Poland H18.18.02.08. Ban thoa thuan hop tac giua ĐHPT va Phong Thuong mai Viet Nam VCCI tai Binh Thuan (1)

H18.18.02.09. QD di so 55 vv quy che chi tieu noi bo Truong Dai Hoc PT

H18.18.02.10. QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN -dau

H18.18.02.11. QD di 87-2013 Thanh lap hoi dong tuyen chon de tai NCKH

Tiêu chí 18.3

H18.18.03.08

H18.18.03.09

H18.18.03.10

H18.18.03.12

H18.18.03.04

H18.18.03.05

H18.18.03.06

H18.18.03.07

Tiêu chí 8.4

H18.18.04.03. CV di so 160 Vv BC tong ket nam hoc 2016-2017

H18.18.04.05. BC ve hoat dong NCKH 2018

H18.18.04.06 QD di so 232-2015 Vv Phan bo kinh pho hoat dong _0001

H18.18.04.07. Bảng thống kê nghiên cứu khoa học

H18.18.04.08. QD di so 153 Vv tach QLKH HTQT DTSDH thanh QLKHHTQT va Ban SDH

H18.18.04.01. CV di 168-2015 BC tong ket nam hoc 2014-2015

H18.18.04.02 CV di so 302 Vv BC tong ket nam hoc 2015-2016 nhiem vu 2016-2017