QUY TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ PHÁT HÀNH GIÁO TRÌNH – BÀI GIẢNG

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ 1 QUY TRÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY QĐ ban hành quy định quản lý, biên soạn giáo trình   Mẫu đăng ký Tải về 3 Quyết định về việc giao kế hoạch biên soạn tài liệu Tải về 4 Mẫu quy định chế bản Tải về 5 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Tải về 6 Biên bản nghiệm thu Tải về 7 Mẫu nhận xét phản biện tài liệu giảng dạy Tải về 8 Biên bản bàn giao chỉnh sửa Tải về 9 Mẫu hợp đồng biên…

User Rating: Be the first one !
STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 QUY TRÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY QĐ ban hành quy định quản lý, biên soạn giáo trình
  Mẫu đăng ký Tải về
3 Quyết định về việc giao kế hoạch biên soạn tài liệu Tải về
4 Mẫu quy định chế bản Tải về
5 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Tải về
6 Biên bản nghiệm thu Tải về
7 Mẫu nhận xét phản biện tài liệu giảng dạy Tải về
8 Biên bản bàn giao chỉnh sửa Tải về
9 Mẫu hợp đồng biên soạn tài liệu giảng dạy Tải về
10 Mẫu thanh lý hợp đồng biên soạn tài liệu giảng dạy Tải về