Chức năng nhiệm vụ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Office of Research Management – International Cooporation and Post Graduate Studies.

QUẢN LÝ KHOA HỌC

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý và phát triển công tác hoạt động khoa học công nghệ trong nhà trường nhằmtạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, góp phần hình thành và nâng cao nănglực nghiên cứu khoa học tất cả viên chức, sinh viên để nâng cao chất lượngđào tạo cho nhà trường;
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch cho hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức và sinh viên;
 • Khai thác đề tài, tổ chức thực hiện và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

NHIỆM VỤ

 • Công tác kế hoạch chiến lược và phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nhà trường;
 • Công tác báo cáo hoạt động và quản lý khoa học trong nhà trường;
 • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học từ cấp trường trở lên; theo dõi và quản lý việc tổ chức hội thảo khoa học của các đơn vị;
 • Công tác tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học;
 • Công tác phong trào của nghiên cứu khoa học;
 • Công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;
 • Quản lý tổ chức biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài  liệu dành cho NCKH, giảng dạy;
 • Công tác kiểm định chất lượng trong nghiên cứu khoa học của trường;
 • Công tác hỗ trợ khác trong hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Tham gia trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường;
 • Tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư và phó giáo sư cơ sở;
 • Hỗ trợ hồ sơ khoa học GS, PGS, NGND, NGUT, GVC, CVC;
 • Tổ chức và quản lý công tác sáng kiến cải tiến;
 • Thống kê và tính số giờ hoạt động khoa học của GV.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị trong trường theo chỉ đạo của Ban giám hiệu;
 • Làm công tác lễ tân cho các đoàn khách nước ngoài;
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của trường theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án quốc tế theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

NHIỆM VỤ

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế hằng năm và dài hạn của nhà trường.
 • Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của trường cho Ban Giám hiệu
 • Phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với đại học các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm khai thác tối đa   các nguồn lực khoa học của các bên từ hợp tác quốc tế
 • Hợp tác trong các chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên
 • Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách quốc tế
 • Tổ chức thực hiện các chương trình trao đổi giáo viên, trao đổi sinh viên để giáo viên và sinh viên có cơ hội học hỏi, trao đổi nghiên cứu và giao lưu văn hóa
 • Tham gia vào các dự án quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo
 • Tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu trao đổi để xây dựng một môi trường học tập quốc tế ngay tại trường
 • Liên kết đào tạo với các trường đại học danh tiếng trên thế giới để chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Phối hợp với các trường đối tác nước ngoài tổ chức các buổi hội thảo khoa học quốc tế, báo cáo chuyên đề (seminar) để trao đổi các nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo việc dạy và học của đội ngũ giảng viên, chất lượng quản lý của đội ngũ nhà trường.

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Hiệu Trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học;
 • Tổ chức, phát triển và quản lý các hoạt động của chương trình đào tạo sau đại học tại Trường theo đúng quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và hợp tác khoa học;
 • Huy động nguồn lực có trình độ cao nhằm hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo.

NHIỆM VỤ

 • Tham mưu cho Ban giám hiệu về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học:
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược về phát triển hoạt động đào tạo Sau đại học;
  • Khai thác có hiệu quả và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ;
  • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo sau đại học của Trường theo chuẩn quốc tế ở bậc đào tạo trình độ thạc sĩ để nâng cao chất lượng đào tạo;
  • Góp phần xây dựng thương hiệu của Trường nhằm thu hút sinh viên nước ngoài đến học tại Trường;
  • Phát triển có chọn lọc các chương trình, mô hình tiên tiến trên thế giới nhằm hình thành các ngành đào tạo và hình thức đào tạo mới; tạo điều kiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường;
  • Xây dựng và đổi mới các chương trình đào tạo đồng bộ với các chương trình đào tạo khác của Trường và các tổ chức quốc tế;
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học:
  • Soạn thảo các quy định về đào tạo sau đại học, quy trình và hướng dẫn thực hiện quy chế, quy định về đào tạo sau đại học;
  • Khai thác có hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và tổ chức giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu người học;
  • Quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến đào tạo và quá trình học tập của học viên;
  • Quản lý hành chính tất cả các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo sau đại học của Trường với các cơ sở ngoài nước.