Tiêu chuẩn 19

Tiêu chí 19.1

H19.19.01.05. Quyết định V_v ban hành Quy định Sở hữu trí tuệ trong trường ĐHPT

H19.19.01.06. Quyết định về việc ban hành Quy trình chuyển giao công nghệ trong trường ĐHPT

H19.19.01.07. Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức

H19.19.01.08. Quyết định về việc ban hành Quy trình đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ của Trường ĐHPT H19.19.01.09. Đề cương chi tiết học phần phương pháp học đại học

H19.19.01.01. Quyết định V_v thành lập phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo Sau đại học trường ĐHPT

H19.19.01.02. Quyết định V_v ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị

H19.19.01.04. Quyết định V_v ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường ĐHPT

Tiêu chí 19.2

H19.19.02.09. Quyết định về việc ban hành Quy trình đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ của Trường ĐHPT H19.19.02.10. Quyết định V_v ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường ĐHPT H19.19.02.11. Quyết định V_v ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường ĐHPT copy

H19.19.02.12. QĐ ban hành quy trình đăng ký bảo hộ SHTT

H19.19.02.13. Quyết định V_v ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường ĐHPT H19.19.02.14. Quyết định V_v ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị

H19.19.02.01. Quyết định về việc ban hành Quy trình đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ của Trường ĐHPT H19.19.02.02. Quyết định V_v ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường ĐHPT H19.19.02.03. Công văn V_v tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu năm 2018 tại trường ĐHPT

H19.19.02.04. Quyết định V_v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2014-2015 H19.19.02.05. Quyết định V_v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2015-2016 H19.19.02.06. Quyết định V_v thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường năm 2015-2016

H19.19.02.07. Quyết định V_v thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường năm 2014-2015 H19.19.02.08. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Tiêu chí 19.3

H19.19.03.01.QD di 104-2016 Cong nhan ket qua nghien cuu de tai khoa hoc_0001

H19.19.03.01.QD di so 160-2015 Vv Cong nhan ket qua NCKH _0001

H19.19.03.01.QĐ cong nhan ket qua nghien cuu

H19.19.03.01.QD di 67-2013 Cong nhan ket qua nghien cuu de tai NCKH

H19.19.03.02. Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

H19.19.03.03. Tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

H19.19.03.04. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

H19.19.03.05. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

H19.19.03.06. Bảng thống kê công trình Nghiên cứu khoa học cấp trường (2012 – 2018)

H19.19.03.07. Biên bản rà soát hoạt động quản lý tài sản trí tuệ

Tiêu chí 19.4

H19.19.04.03. Công văn V_v tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu năm 2018 tại trường ĐHPT

H19.19.04.04. Báo cáo tóm tắt 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2009-2019 và Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2020-2015 – Tầm nhìn đến năm 2040

H19.19.04.05.QD ban hanh QD ve tieu chuan NL&DD trong NCKH

H19.19.04.06 Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Trường ĐHPT

H19.19.04.01. Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục Đại học H19.19.04.02. Quyết định về việc ban hành Quy trình đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ của Trường ĐHPT