Tiêu chuẩn 18

Tiêu chí 18.1

H18.18.01.01 – đã thay đổi

H18.18.01.02

H18.18.01.03

H18.18.01.12

H18.18.01.08 – đã thay đổi

H18.18.01.06

H18.18.01.05 – đã thay đổi

H84.19.02.07

QD di so 137-2016 Vv Ban hanh Quy dinh QL KH-CN

23.QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN

H18.18.01.04 – đã thay đổi

Tiêu chí 18.2

H18.18.02.11. QD di 87-2013 Thanh lap hoi dong tuyen chon de tai NCKH

H18.18.02.11. QD di 95-2016 Thanh lap hoi dong nghiem thu de tai_0001

H18.18.02.11. QD di so 147-2015 Vv TLHD nghiem thu de tai NCKH_0001

H18.18.02.12 chi phi ho tro nckh

H18.18.02.13 QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN -dau

H18.18.02.01. Trường Đại học Phan Thiết – Ký kết hợp tác đào tạo giữa ĐH Phan Thiết và ĐH Leeds Beckett H18.18.02.02MEMORANCE OF UNDERSTANDING BETWEEN MALAISIA AND PHAN THIET 14-6-2018 H18.18.02.03 Ban thoa thuan hop tac voi DH Xa hoi va nhan van

H18.18.02.04. De an lien ket dao tao

H18.18.02.05. Bien ban thoa thuan ho tro khoa hoc tieng han – cong ty viet han

H18.18.02.06 Trường Đại học Phan Thiết – Ký kết hợp tác đào tạo giữa ĐH Phan Thiết và ĐH Leeds Beckett H18.18.02.07 Ban thoa uoc giua dai hoc phan thiet va DH Poland

H18.18.02.08. Ban thoa thuan hop tac giua ĐHPT va Phong Thuong mai Viet Nam VCCI tai Binh Thuan (1) H18.18.02.09. QD di so 55 vv quy che chi tieu noi bo Truong Dai Hoc PT

H18.18.02.10. QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN -dau

Tiêu chí 18.3

H18.18.03.01 – đã thay đổi

H18.18.03.02 QD di so 55 vv quy che chi tieu noi bo Truong Dai Hoc PT

QD di so 285 sua doi bo sung mot so dieu cua Quy che chi tieu noi bo ngay 23-3-2018

QD di so 02 TL To xay dung ke hoach trung han 2016-2020

QĐ di so 137 Vv ban hanh quy che quan ly hoat dong KH&CN

QD di 137 Vv trao tang hoc bong cua Mobilphone

H18.18.03.05

H18.18.03.06

H18.18.03.07

H18.18.03.08

H18.18.03.09

H18.18.03.10

H18.18.03.12

H18.18.03.04

Tiêu chuẩn 18.4

H18.18.04.05. BC ve hoat dong NCKH 2018

H18.18.04.06 QD di so 232-2015 Vv Phan bo kinh pho hoat dong _0001

H18.18.04.07. Bảng thống kê nghiên cứu khoa học

H18.18.04.08. QD di so 153 Vv tach QLKH HTQT DTSDH thanh QLKHHTQT va Ban SDH

H18.18.04.01. CV di 168-2015 BC tong ket nam hoc 2014-2015

H18.18.04.02 CV di so 302 Vv BC tong ket nam hoc 2015-2016 nhiem vu 2016-2017

H18.18.04.03. CV di so 160 Vv BC tong ket nam hoc 2016-2017