QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHOA HỌC

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ 1 Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo QĐ ban hành quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo 2 Kế hoạch tổ chức Tải về 3 Quyết định thành lập ban tổ chức Tải về 4 Thông báo tổ chức Tải về 5 Dự trù kinh phí tổ chức Tải về 6 Danh sách đại biểu Tải về 7 Chương trình hội nghị, hội thảo Tải về 8 Biên bản Tải về      

User Rating: Be the first one !
STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo QĐ ban hành quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo
2 Kế hoạch tổ chức Tải về
3 Quyết định thành lập ban tổ chức Tải về
4 Thông báo tổ chức Tải về
5 Dự trù kinh phí tổ chức Tải về
6 Danh sách đại biểu Tải về
7 Chương trình hội nghị, hội thảo Tải về
8 Biên bản Tải về