Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ

GIỚI THIỆU BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

  1. Giới thiệu chung

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (viết tắt là Phòng QLKH & HTQT) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Phan Thiết, tiền thân là Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác quốc tế và Sau đại học.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên gồm 03 thành viên: 01 Phụ trách Phòng và 02 chuyên viên.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng QLKH & HTQT có chức năng chính là tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Phan Thiết.

Đối với lĩnh vực Nghiên cứu khoa học: Phòng QLKH & HTQT chịu trách nhiệm

  • Quản lý và triển khai việc thực hiện biên soạn nội san, tạp chí khoa học của Trường.
  • Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và các sự kiện liên quan đến hoạt động Nghiên cứu khoa học.
  • Bên cạnh đó, Phòng QLKH & HTQT phối hợp với các Khoa chuyên môn hướng dẫn cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học đồng thời tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký.
  • Ngoài ra, Phòng còn phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phân bổ, quản lý ngân sách cho hoạt động Nghiên cứu khoa học của Trường: theo dõi tiến độ thực hiện đề tài, đánh giá kết quả, đề nghị khen thưởng các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học hoặc các sáng kiến có giá trị, đạt được các giải thưởng….; đồng thời đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

Đối với lĩnh vực Hợp tác quốc tế: Phòng QLKH & HTQT chịu trách nhiệm

  • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quan hệ, hợp tác quốc tế của trường, tham mưu giúp Ban giám hiệu đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức quốc tế và theo dõi việc thực hiện các văn bản đã ký kết.
  • Xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ nước ngoài, mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm.
  • Bên cạnh đó, Phòng còn tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên, sinh viên và cán bộ nhân viên trong trường có cơ hội để giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các chuyên gia trong và ngoài nước.
  • Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, Phòng QLKH & HTQT tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của tỉnh Bình Thuận nói riêng và xã hội nói chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.